Erityisesti lukiossa – Ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa 

Lukion nykyiset tukitoimet eivät kata kasvavaa, monimuotoista tuen tarvetta. Erityisesti lukiossa –hankkeessa pureudutaan ongelmaan kehittämällä erityisopettajien ja aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyötä ja luomalla menetelmiä ja malleja, joiden avulla aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat voivat nykyistä paremmin osallistua oppimisen tuen antamiseen. 

Tuen tarpeen havaitseminen ja tukitoimet

Hankkeessa rakennetaan toimintamallit tuen tarpeen varhaisen havaitsemisen varmistamiseen. Hankkeessa pyritään lisäämään aineenopettajien osaamista opiskelijoiden tukemisessa. 

Oppimisen tuki 

Jatkot -pajatoiminta. Hankkeessa kehitetään mm. keskeytyneiden tai hylättyjen kurssien loppuun saattamisen tueksi pajatoimintaa. Pajatoiminnassa hyödynnetään opettajien työpanoksen lisäksi opiskelijoiden vertaistukea ja hankkeessa kehitettävää ainetutortoimintaa. 

Abi opettaa -ainetutortoiminta. Ainetutortoiminnan yhteydessä tarjoutuu mahdollisuus myös ylöspäin eriyttämiseen, kun lahjakkaimmat opiskelijat voivat kasvattaa osaamistaan toisia opiskelijoita opettaessaan ja tukiessaan. Samalla tukea tarvitsevat opiskelijat saadaan matalalla kynnyksellä ja tehokkaasti turvallisesti tuettuun oppimisympäristöön tutoreiden ohjauksessa. Näin ehkäistään opintojen keskeyttämistä, mahdollistetaan lukio-opintojen jouheva jatkuminen ilman opiskeluajan pidennystä sekä edistetään hyvien opiskelijoiden opintoja ja etenemistä kohti korkea-asteen opintoja. 

Uusi ryhmänohjausmalli. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusi ryhmänohjausmalli, jossa perinteinen ryhmänohjaus korvataan yhteisillä ja yhteisöllisillä tapaamisilla ja muodostetaan pysyvät pienryhmät, jotka kokoontuvat opettajan johdolla säännöllisesti koko lukion ajan. Ohjaus opintonsa keskeyttäville opiskelijoille sekä niille ylioppilaille, jotka ovat jääneet ilman jatko-opintopaikkaa.

Erityisopetuksen ja oppimisen tuen vuosikello. Kehitettävän vuosikellon painopistealueita ovat esimerkiksi tehokkaan tiedonsiirron varmistaminen perusopetuksesta lukioon sekä konkreettisen varhaisen puuttumisen mallin rakentaminen.